Zuva ramai rine mufaro 2018 Quotes & zvido

Vazhinji vedu tiri kwazvo kufara zvikuru uye akamirira kugamuchira kupfuura akamirirwa zuva wekarenda gore rino, ari Zuva ramai rine mufaro 2018 izvi inopembererwa ose gore pamusoro 2nd weSvondo muna May.It kuti chiitiko chinokosha kuti munhu wose kupa kuonga kwedu kuyemurwa uye kuremekedza moms dzedu uye Nhamba dzaamai muupenyu hwedu izvo rinomiririrwa nenzira dzakasiyana-siyana. Saka kuratidza rudo rwedu, rudo, uye attention.Mothers Day Sayings uye Quotations pamwe kurudziro mashoko anogona kushandiswa pave naye kufara uye ndakafara. Saka pazasi taona vaiita zvishoma yakanakisisa Happy Mothers Day Quotes uye Mashoko kuti raigona kushandiswa kutumira munhu aikoshesa Amai sechinhu kukwazisa kadhi uye achida kadhi iri kukasaitwa Mothers Day chiitiko.

Zuva ramai rine mufaro 2018 Quotes

Unogona kuratidza rudo rwako mai vako pamwe prices zvinopiwa below.These prices vari vose nehanzvadzi,shamwari,mukadzi,mwanakomana & Daughter.Even there are quotes available in many languages on our site which u can check The quotes which are given are in English.These Quotes are Specially For Mothers Day 2018.Mothers Day Quotes From Mwanasikana

Zuva raamai 2018

Mothers Day Quotes

Zuva raamai 2018 Quotes

Zuva ramai rine mufaro 2018 Poems From Mwanasikana uye noMwanakomana

Kubatana Amai Mwanasikana uye mwanakomana haufi.Zuva raamai 2018 anouya kamwe chete pagore apo vana kuda kukurukura manzwiro avo uye kubvuma kwake kuti matambudziko ari varere navo paanenge achiri mupenyu. Mothers and Son are constantly close and close to their own mothers who like to discuss each and every thing of their life. On moKutonga Mothers Day 2018 chiitiko kubata mwoyo wako amai pamwe inonaka uye nekunzwisisa Mothers Day Poems kubva Mwanasikana uye Mwanakomana kuti zvinogonawo taura Zuva Raamai Holiday.Mothers Day Messages From Mwanasikana

Kana uri mwana iye unofamba pamberi penyu,
To muenzaniso.
Kana uri wechiduku iye anofamba shure iwe
Kuvapo unofanira kubatsirwa naye.
Kana uri munhu mukuru iye anofamba pedyo nemi
Naizvozvo sezvo shamwari mbiri unogona kunakidzwa neupenyu pamwe chete..

Ndinoshuva kuti dai Taurira You, Amai
Ndinoshuva kuti dai kukuudza, Amai
sei iwe kureva kwandiri….
Asi pane kutaura hapana mashoko
sei Ndinoyemura iwe…
sei ndinozvifarira iwe…
sei Ndinokuvongai
nokuti zvose rawakaita.
Author Unknown

Ndinoshuva kuti dai Taurira You, Amai
Ndinoshuva kuti dai kukuudza, Amai
sei iwe kureva kwandiri….
Asi pane kutaura hapana mashoko
sei Ndinoyemura iwe…
sei ndinozvifarira iwe…
sei Ndinokuvongai
nokuti zvose rawakaita.
Author Unknown

Happy Mothers Day Poems

Mothers Day Poems

Mothers zuva Poems From Mwanakomana

Mothers Day Poems From Mwanasikana

Mothers Day Quotes Funny